Στεγάνωση τοιχίου με τσιμεντοειδές υλικό και τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης