Στεγάνωση δώματος με ασφαλτικες μεμβράνες(ασφαλτόπανο)